• Gilt Silver Hair Pin 4
  • Gilt Silver Hair Pin 6
  • Gilt Silver Hair Pin 14
  • Gilt Silver Hair Pin 1
  • Gilt Silver Hair Pin 9
  • Gilt Silver Hair Pin 12
  • Gilt Silver Hair Pin 10
  • Gilt Silver Hair Pin 3
  • Gilt Silver Hair Pin 4
Gilt Silver Hair Pin 4

A Gilt Silver Chinese Ruyi Hair Pin – 19th Century

银鎏金“福在眼前”如意发簪